Удостоверение за завършен клас

Удостоверението освобождава от преравнителни изпити в България